Vyhrajte zájezd do Karibiku

Kupte si u nás od 1. ledna do 31. prosince 2023 nový vůz ŠKODA a vyhrajte zájezd do Karibiku pro dva včetně letenky.

Stačí si v roce 2023 objednat nový vůz u našich prodejců.

My poté v pátek 5. ledna 2024 vylosujeme jednoho šťastlivce, který zájezd získá.

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, výjimku tvoří velkoodběratelé.

Podmínkou soutěže je, aby ten, co auto získá, byl při předání výhry 5.1.2024 přítomen. V opačném případě losujeme na místě znovu.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vyhlašovatelem soutěže (dále také jen „Soutěž“) upravené těmito podmínkami (dále také jen „Podmínky“ nebo „Pravidla“) je společnost ADIV, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 3007/91, Předměstí, 746 01, Opava, IČO: 13642391, zapsána pod sp. zn. C 183 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „Vyhlašovatel“ nebo „ADIV“). Předmětem těchto Pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím – účastníkem Soutěže (dále také jen „Soutěžící“) a Vyhlašovatelem.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1. Pro účast v Soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  1. Soutěžící si v časovém rozmezí 1. ledna 2023 až 31. prosince 2023 musí v autosalonu ADIV, spol. s r.o. v Opavě nebo Ostravě objednat nový vůz, objednávku nezrušit a vůz odebrat, a současně
  2. dodržovat tato Pravidla Soutěže.

2.2. Doba, ve které se Soutěžící může zúčastnit Soutěže je 1.1.2023 – 31.12.2023. Sou­těžící může být fyzická nebo právnická osoba, vyjma velkoodběratelů vozidel a Výhru si musí v pátek 5. ledna 2024 v čase určeném Vyhlašovatelem přijít převzít osobně na pobočku ADIV v Opavě.

3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

3.1. Výhrou v Soutěži je zájezd do Karibiku pro dvě osoby včetně letenek (dále také jen „Výhra“ nebo „Zájezd“).

3.2. Výherce Soutěže (dále také jen „Výherce“) bude vybrán náhodným losem v pátek 5. ledna 2024 na pobočce ADIV v Opavě (dále také jen „Losování“). Jestliže Výherce nebude osobně přítomen při Losování a/nebo předání Výhry, Losování proběhne znovu – v takovém případě vybírá strana Vyhlašovatele nového Výherce a nárok původního Výherce, který nebyl přítomen při Losování a/nebo předání Výhry, na Výhru zaniká.

3.3. Na získání Výhry v této Soutěži není právní nárok. Výhru nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

3.4. Výhra bude předána bezprostředně po Losování přítomnému Výherci (v případě, že by Výherce nebyl přítomen Losování a/nebo předání Výhry, dojde k novému Losování, jak bylo popsáno výše) a pro její následné uplatnění zajistí Vyhlašovatel osobní setkání Výherce a dodavatele Zájezdu do Soutěže.

4. OSTATNÍ PODMÍNKY

4.1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž v jejím průběhu kdykoliv zrušit a/nebo změnit, zrušit či jinak upravit Pravidla a dále je oprávněn Výhru nahradit jiným plněním v obdobné hodnotě.

4.2. Pravidla Soutěže mohou být v průběhu doby trvání Soutěže měněna nebo doplňována.

4.3. Jakékoli vyobrazení Výhry je pouze ilustrativní.

4.4. Pořadatel neodpovídá za případné vady Výhry.

4.5. Vyhlašovatel neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů v rámci Soutěže, účastí v Soutěži ani Výhrou nebo v souvislosti s nimi.

4.6. Vyhlašovatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození Výhry v případě přepravy poštou.

4.7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit Soutěžícího, a to pokud Soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto Pravidlech nebo pokud jeho jednání v rámci Soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy Vyhlašovatele nebo jiných Soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Textace těchto Podmínek představuje jejich aktualizovanou verzi ke dni 2.5.2023, přičemž oproti původní verzi Podmínek nedošlo k jejich zásadním věcným úpravám, ale výlučně k jejich upřesnění.

V Opavě dne 2.5.2023

Přihlásit se k odběru novinek